OSK – Zwolnione z podatku VAT w 2011 r.Upływający rok 2010 – a szczególnie jego koniec – środowiska osk oceniają jako trudny lub kryzysowy. Z przyjemnością publikujemy więc stanowisko Ministerstwa Finansów odnośnie zwolnienia ośrodków szkolenia kierowców z podatku VAT, jako odpowiedź na interpelację posła Jerzego Materny.

Interpelacja nr 19325 w sprawie nałożenia na ośrodki szkolenia kierowców 23% podatku VAT, której adresatem był minister finansów rozpatrzona była na 78 posiedzeniu Sejmu RP (25.11.2010 r.).

Interpelacja nr 19325

do ministra finansów

w sprawie nałożenia na ośrodki szkolenia kierowców 23% podatku VAT

Szanowny Panie Ministrze! Obecnie szkolenie przyszłych kierowców traktowane jest jak edukacja i zwolnione jest z płacenia podatku VAT. Jak wynika z doniesień prasowych, ma to się jednak zmienić, ponieważ wraz z nowelizacją ustawy o VAT resort finansów zamierza wykreślić ośrodki szkolenia kierowców z katalogu zwolnień. W rezultacie planowane jest obłożenie OSK 23-procentowym VAT-em od 1 stycznia 2011 r.

Obowiązek odprowadzania VAT-u będzie dotyczył wszystkich szkół jazdy, które w 2011 r. przekroczą limit przychodu w wysokości 150 tys. zł. Zmiana ma dostosować krajowe prawo do rozwiązań unijnych.

Przy obecnej średniej cenie szkolenia wynoszącej około 1400 zł, koszty udziału w obowiązkowych kursach wzrosną zatem nawet o ponad 300 zł.

Jednak jak wynika z oficjalnych danych statystycznych z ośrodka szkolenia kierowców WORD w Zielonej Górze, na 242 OSK, które kierują swoich kursantów na egzaminy do tego ośrodka, 91,7% z nich wyszkoliło przez 9 miesięcy tego roku mniej niż 110 osób rocznie. Biorąc pod uwagę ceny rynkowe (np. za kurs na najpopularniejszą kategorię B od 950 do 1100 zł), ośrodki te, mimo objęcia podatkiem VAT, z uwagi na wysokość osiągniętych dochodów, nie byłyby płatnikami tego podatku. Natomiast firmy większe, z lepszą infrastrukturą, liczniejszą kadrą, za ten sam produkt będą musiały żądać 23% więcej. W praktyce wychodzi, że VAT zostanie nałożony na największe i najbardziej renomowane szkoły jazdy. Zgodnie z obowiązującym prawem tylko w ograniczonym wymiarze będą mogły one odliczyć VAT od zakupu samochodów, a wcale nie będą mogły odliczyć tego podatku od paliwa. Małe szkoły będą mogły utrzymać stare ceny, tymczasem duże, bardziej profesjonalne wprowadzą podwyżki, gdyż nie będą miały wyjścia. Wobec takiej sytuacji kursanci wybiorą te mniejsze, mniej doświadczone.

Rezultat będzie taki, iż pogorszy się zdawalność egzaminów na prawo jazdy, a na drogach będzie mniej bezpiecznie. W miejsce dużych, liczących się na rynku korporacji powstaną małe, jednoosobowe firmy, które nie będą objęte VAT-em, do tego przez dwa lata będą płaciły obniżoną składkę ZUS. W konsekwencji sięgną po dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy.

Okazuje się, że oprócz bogatych firm na podwyżce także ucierpią osoby indywidualne. Już dziś wiadomo, iż ubezpieczyciele zapowiadają, że aby zrekompensować sobie wyższe podatki, będą musiały podnieść składki ubezpieczeniowe dla kierowców. Podniesienie kosztów zdobycia prawa jazdy będzie w realiach dużym problemem szczególnie dla wielu młodych ludzi, dla których podwyżka cen może być nie do udźwignięcia. Skutkiem wprowadzenia VAT-u będzie jeszcze większe rozdrobnienie rynku. Skłoni to wielu właścicieli do zamknięcia swoich szkół jazdy. Może nastąpić taka sytuacja, iż ośrodki będą dzielić się na mniejsze firmy, tak aby w 2011 r. nie przekroczyć przychodu sięgającego powyżej 150 tys. zł. To będzie generowało kolejne problemy, gdyż w myśl przepisów każde OSK ma być co roku kontrolowane. Więcej firm oznacza, że w urzędach będzie trzeba zatrudnić jeszcze więcej urzędników, to będzie wymagało dużych nakładów finansowych i w efekcie planowanych przez rząd wpływów z VAT-u nie będzie.

Oczywiste jest to, że zamiast zwiększyć, obniży to dochody państwa. Zamiast poprawić funkcjonowanie rynku szkoleniowego, zniszczy bardziej rozwinięte ośrodki szkoleniowe i zmniejszy wpływy do kasy państwa.

Szanowny Panie Ministrze, uwzględniając moje argumenty, proszę o odpowiedź na pytanie: Czy dokonane zostały stosowne analizy wszelkich kosztów, jakie ośrodki szkolenia kierowców, a co za tym idzie także kursanci na których koszty te będą musiały być częściowo przerzucone, poniosą przy wprowadzeniu 23% podatku VAT?

Z wyrazami szacunku

Poseł Jerzy Materna

Warszawa – Zielona Góra, dnia 20 października 2010 r.

Oto odpowiedź ogłoszona na posiedzeniu Sejmu RP nr 80 w dniu 16 grudnia 2010 r., odpowiadający – Maciej Grabowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (tekst odpowiedzi przed publikacją w aneksie do sprawozdania stenograficznego):

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przesłaną przy piśmie, znak: SPS-023-19325/10, z dnia 12 listopada 2010 r. interpelację posła Jerzego Materny w sprawie nałożenia na ośrodki szkolenia kierowców 23- procentowego podatku VAT, uprzejmie wyjaśniam.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług. Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Uregulowania dotyczące tematyki zwolnień zostały przeniesione do treści ustawy. Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było bowiem zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie usług edukacyjnych zwolnione od podatku od dnia 1 stycznia 2011 r. będą m.in. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług).

Szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Stwierdzić również należy, że usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii C, D i E są usługami kształcenia zawodowego. Również usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B z uwagi na fakt, iż jest to obecnie jeden z podstawowych wymogów, jakie stawia się kandydatom do pracy na różne stanowiska, należy uznać za kształcenie zawodowe. Nie można natomiast za kształcenie zawodowe uznać co do zasady szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A.

Podsumowując, wyjaśniam, że od 1 stycznia 2011 r. usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D i E będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedstawionej przez pana posła kwestii dotyczącej przeprowadzenia stosownych analiz w zakresie opodatkowania od 1 stycznia 2011 r. szkół jazdy informuję, że analizy takie były dokonane w resorcie, jednakże – jak już powyżej przedstawiono – sytuacja podatkowa w zakresie VAT w związku ze zmianą przepisów nie ulega zasadniczym zmianom.

Z poważaniem

Maciej Grabowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

prawko.com.pl
prawko.com.pl

Jak wyjaśnia stanowisko Ministerstwa Finansów Roman Stencel – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie – potwierdzone zostało zwolnienie “os” i osk z VAT. Przypomina jednocześnie, iż interpelację poseł Jerzy Materna złożył z inicjatywy prezesa OT7 Zielona Góra Eugeniusza Kubisia.

Maciej H. Grabowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 6 grudnia 2010 r. argumentuje identycznie jak dr. inż. Paweł Małecki w opinii prawnej z 13.12.2010. Różnica występuje jedynie w podejściu do szkoleń na kat. A1, A i B1 i w przyszłości od I kw. 2012 również kat. AM – które wg. MF będzie objęte podatkiem VAT. Jednak uwzględniając próg 150 tyś zł ( art. 113. 1 ustawy o VAT), obowiązek ten może ewentualnie dotknąć te OSK, które w roku przeszkolą ok. 150 osób w tych kat. pr. jazdy! Naturalnie odnośnie szkoleń na kat. AM, A1, A i B1 należy jeszcze wybadać czy akredytacja kuratora oświaty powoduje zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt.26 lit. a) ustawy o VAT: “26) usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym – oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane”. Albowiem uwzględniając ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572:

“Art. 2. System oświaty obejmuje: 3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

15) szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkołę, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły;

16) formach pozaszkolnych – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a; / placówki kształcenia ustawicznego;

17) kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.”

Wydaje się, że “OS” i OSK stanowią placówki kształcące w formach pozaszkolnych – komentuje prezes Stencel.

Link do źródła:
1. OSK zwolnione z podatku VAT

2. Osk Zwolnione z podatku VAT

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
OSK - Zwolnione z podatku VAT w 2011 r., 5.0 out of 10 based on 2 ratings
Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik

2 komentarze to “OSK – Zwolnione z podatku VAT w 2011 r.”

 • VAT na kategorie A:

  Pracuję jako dostawca pizzy. Chcę się przesiąść na większe moto. CZy Zniżka VAT powinna też mnie obowiązywać?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 • Zwolnienie z podatku VAT zostało utrzymane dla kategorii B,C,D, +E.
  Ponieważ kategoria B1 oraz kategorie na motocykle A, A1 nie zostały potraktowane jako doskonalenie zawodowe więc, kursy na kategorię A, A1, B1 zostały objęte 23% VAT-em.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
Kategorie
Ankieta

Która kasa lepsza ?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...